Visie & missie Visie & missie ‹ Dit is ORA ‹ Stichting Ora

Visie & missie

Visie & missie

Sinds onze oprichting in 1982 is het onze visie om mensen in nood wereldwijd te ondersteunen met geestelijke, sociale, materiële en praktische hulp, met als kerntaak hulp aan gezinnen in Oost-Europa, Azië en Afrika. Samen met zendelingen, hulpverleners en lokale kerken zetten we ons gedreven door de liefde van Christus in om gezinnen bij elkaar te houden en te voorkomen dat kinderen geïnstitutionaliseerd en gemarginaliseerd worden. 

We onderscheiden drie soorten hulp:
1. noodhulp – levensreddende hulp bij natuurrampen in de vorm van eerste levensbehoeften, onderdak, medische zorg en traumaverwerking;
2. structurele hulp – praktische hulp in achterstandssituaties en ontwikkelingslanden. Te denken valt aan medische zorg, (beroeps)onderwijs, hulpgoederen als voedsel en kleding, microkredieten, hulp aan kwetsbare groepen als kinderen, gehandicapten, ouderen, vluchtelingen, gevangenen, weduwen, wezen, leprozen, slachtoffers van mensenhandel en gedwongen prostitutie, en oorlogsslachtoffers; 
3. geestelijke hulp – ondersteuning van gemeentestichting en gemeentebouw, bijbelscholen, christelijke zomerkampen en vakantiebijbelscholen, bijbelverspreiding en evangelisatiemethoden (ook onder asielzoekers). 

In principe helpen we mensen ongeacht hun ras, sekse of geloof, maar wanneer christenen om hun geloofsovertuiging worden vervolgd zullen we hen in het bijzonder ondersteunen. 

In het ORA Meerjarenplan 2022-2025 leest u over onze plannen.. Terug